• دسته بندی: برق
  • عنوان: مولتی متر دیجیتال برند Fluke

مولتی متر دیجیتال برند Fluke

مشخصات فنی کالا: اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وﻟﺘﺎژ AC/DC : ﺗﺎ 1000 وﻟﺖ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻢ رزوﻟﻮﺷﻦ وﻟﺘﺎژ : 10 ﻣﯿﮑﺮو وﻟﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺟﺮﯾﺎن : 10 آﻣﭙﺮ AC /DC ﻣﺤﺪوده اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ : 50ﻣﮕﺎ اﻫﻢ ﻣﺤﺪوده اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ 200 kHz`